Delegates


Georgeta (Europe)

Dilip Patnaik

Salvia

Jaishree Khangarot Gnarly

Kuldeep Bainsla

Priya Sharma

Rupesh Ranjan

Dr Mudita Agrawal

Paula Milos

Jaspreet Kaur

Ankit Mishra

Shyam N Das

Manisha Singh

Vishal Gupta

Divyansh Ojha

Ashish Chaudhary

Vaidik Yadav

GnarlyTour, Troop Social Adventure and Camping Head, Rajasthan